فحاشی تلغنی

Hamed
از صاحب کارم که حقوقم و درخواست کردم داخل تلگرام به صورت با ادبانه ایشون فحاشیای بسایر زشتی کردن به خانومم فحش دادن حتی صدا میزاشتن و فحش میدادن


Hamed
پیگر بشم حکمش چیه حتی تکسای که میزاشته همه رو دارم