تصادف

پدرم گواهی نامه نداشته و زده یک پلی ک فاقد هرگونه تابلو و گارد ریل بوده،و ما از راه ترابری شکایت کردیم،چند درصد برای اینکه گواهی نامه نداشته مقصر هست؟