محاسبه میزان دیه با توجه به برگه پزشک قانونی

دارا شاداب
1-پوست رفتگی (دامیه) آهیانه ای راست و چپ 2-خراشیدگی(حارصه) بینی 3-بریدگی (دامیه) ناحیه پس سری) 4-بریدگی (دامیه) انگشت چهارم دست چپ 5-آسیب بافت نرم و عضلات گردن صدمات بر اثر اصابت جسم سخت