سوالاتی در مورد مالک و مستاچر

Mansoor radgar
ده میلون بابت رهن به ایشان دادم. سپس قرار شد در قبا ل پنج میلیون تومان مراحل انحصار وراثت و مراجعه به ثبت و شهرداری و خدمات الکترونیکی و دریافت دو یرگ سند تک یرگی. ضمنا هفت میلیون برای پردلخت یدهیهایشلن به حسابشان ولریز کردم.