نارضایتی همسایگان از مستاجر

تیان

در یک آپارتمان زندگی میکنیم که یکی از همسایه های ما که مستاجر است ، یک بار با باز گذاشتن شیر گاز خانگی اقدام به خود کشی نموده که با اقدام به موقع همسایه ها خطر برطرف شد . همچنین باز هم به روش های دیگر اقدام به خودکشی کرده است و بیشتر همسایه ها میترسند که دوباره کار خطرناکی انجام دهد که که موجب اسیب رساندن به دیگران شود. آیا مالک میتواند برای این مستاجر حکم تخلیه بگیرد؟ و اگر مالک حاضر به شکایت و دریافت حکم تخلیه نشود همسایه ها چه کاری میتوانند انجام دهند؟