ابطال تمبر

علی رستمی

هوالمحبوب

شرکت من به استناد سند عادی از شرکت دیگر از بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی مبلغ 1.800.000.000 طلبکار هستیم که جهت طرح دعوا به دادگاه صالحه مراجعه به دلیل مشکلات فعلی مبلغ دادخواست را مقوم به 210.000.000 ریال کردیم که دادگاه به دلیل مشخص بودن مبلغ مطالبه از پذیرفتن آن خودداری و اعلام نموده باید به مبلغ مندرج در سند بایدتمبر باطل کنیم حال سئوال من این است راهی وجود دارد که تا تشکیل اولین جلسه دادرسی معادل بیست ویک میلیون تومان تمبر باطل کنیم و دادخواست را مقوم به مبلغ یادشده نمائیم.

توکل بر خدا

رستمی
علی رستمی

هوالمحبوب

شرکت من به استناد سند عادی از شرکت دیگر از بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی مبلغ 1.800.000.000 طلبکار هستیم که جهت طرح دعوا به دادگاه صالحه مراجعه به دلیل مشکلات فعلی مبلغ دادخواست را مقوم به 210.000.000 ریال کردیم که دادگاه به دلیل مشخص بودن مبلغ مطالبه از پذیرفتن آن خودداری و اعلام نموده باید به مبلغ مندرج در سند بایدتمبر باطل کنیم حال سئوال من این است راهی وجود دارد که تا تشکیل اولین جلسه دادرسی معادل بیست ویک میلیون تومان تمبر باطل کنیم و دادخواست را مقوم به مبلغ یادشده نمائیم.

توکل بر خدا

رستمی