تعدد مستشار در ماده 315

مهدیه-شیرازی

طبق ماده 315  در دادگاه  انقلاب ذکر نشده چه تعداد مستشار نیاز هست برای دادگاه کیفریه 1 نوشته 3تا ولی برای دادگاه انقلاب ذکر نشده
مهدیه-شیرازی

طبق ماده 315  در دادگاه  انقلاب ذکر نشده چه تعداد مستشار نیاز هست برای دادگاه کیفریه 1 نوشته 3تا ولی برای دادگاه انقلاب ذکر نشده