دعوی تجزیه ناپذیر و غیر قابل تفکیک

رضایی

با سلام

دادخواست تخلیه به دادگاه دادم مبنی بر تخلیه مورد اجاره که مستاجرین مغازه دو نفر هستند که یکی از انها در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشت واوراق ابلاغ واقعی به او نشده بود اما قاضی حکم تخلیه را حضوری صادر کرده مگر نه اینکه نسبت به یکی از انها باید حکم را غیابی صادر میکرد و حق واخواهی برای او در نظر می گرفت و یا به علت تجزیه ناپذیر بودن  وغیر قابل تفکیک بودن رای یا دعوی حکم را حضوری اعلام کرده

با تشکر از شما