عدم انجام الزام به تعهد

abas

با سلام ساختمانی رابه سازنده ای میدهیم ودرحین ساخت فوت مکند ووراث ان مرحوم حکم الزام به تعهد دادگاه را عمل نمیکنند وقاضی به من گفت تقاضای کارشناس براورد هزینه ساخت دو واحد اپارتمان را بکنم واز بابت این مبایعه نامه چک بصورت ضمانت از پسر ان مرحوم داریم که چک نیز به اجرا گذاشته ایم حال قاضی چه میکند اگر به ما بگوید خودتان بسازید پس از براورد ساخت ابتدا از انها این هزینه گرفته میشود یا نه چون خودمان صفرکیلومترهستیم دوم چک ضمانت را که به اجرا گذاشته ایم چه کنیم پیشاپیش از کمک شماتشکر وقدردانی می کنم