مزاحمت تلفنی

مزاحم تلفنی خانم شوهر بودم واز ایشان وشوهرش عذر خواهی نیز کردم وخانم شاکی نیستن

چه حکمی دارد
مزاحم تلفنی خانم شوهر بودم واز ایشان وشوهرش عذر خواهی نیز کردم وخانم شاکی نیستن

چه حکمی دارد