مشاور خوانواده

میثم
زنم بدون اجازه خونه ترک کرده رفته خونه مادرش و مادرش با دخالت های بی جا زندگیم خراب کرده چکار کنم