پرونده غرق شدگی

آریسان

با سلام

خانم و آقایی به همراه فرزند کوجک خود جهت تفریح لب رودخانه رفته که خانم پایش لیز خورده و درون رودخانه پرت می شود و موجب غرق شدگی وی می شود.پس از یافتن جسد پزشکی ثانونی نیز علت مرگ را غرق شدگی در آب عنونان داشته لیکن در این خصوص پرونده قضایی تشکیل می شود و علیرغم حضور اولیاء دم  متوفی در پزشکی قانونی و دادسرا و اعلام رضایت و عدم شکایت لیکن پرونده توسط دادستان جهت بررسی به بازپرس ارجاع می شود و بازپرس نیز تحقیقات را در این خصوص شروع میکند ( بدون هیجگونه شکایتی).

سوال: 1-ایا بدون شکایت شاکی در این پرونده می بایست تحقیقات صورت گیرد و پرونده جاری شود

2-ایا دادستان و بازپرس تخلف کرده اند

3- در کل نحوه و روند رسیدگی در چنین پرونده های چگونه است ؟
آریسان

با سلام

خانم و آقایی به همراه فرزند کوجک خود جهت تفریح لب رودخانه رفته که خانم پایش لیز خورده و درون رودخانه پرت می شود و موجب غرق شدگی وی می شود.پس از یافتن جسد پزشکی ثانونی نیز علت مرگ را غرق شدگی در آب عنونان داشته لیکن در این خصوص پرونده قضایی تشکیل می شود و علیرغم حضور اولیاء دم  متوفی در پزشکی قانونی و دادسرا و اعلام رضایت و عدم شکایت لیکن پرونده توسط دادستان جهت بررسی به بازپرس ارجاع می شود و بازپرس نیز تحقیقات را در این خصوص شروع میکند ( بدون هیجگونه شکایتی).

سوال: 1-ایا بدون شکایت شاکی در این پرونده می بایست تحقیقات صورت گیرد و پرونده جاری شود

2-ایا دادستان و بازپرس تخلف کرده اند

3- در کل نحوه و روند رسیدگی در چنین پرونده های چگونه است ؟