چجوری ثابت کرد که شکایت شده دروغه/

a

پرونده ای که ما متهم بودیم امادر اصل شاکی مابودیم اماازماشکایت شده بود

براجلسه دوم دادگاه برای ماابلاغی نیومده اما دادگاه تشکیل شده وحکم دادن

امکان داره حکم عوض بشه/باید وکیل بگیریم/

کل شکایت دروغ بوده اماخب حکم به نفع اونا بوده

طرف مقابل بحث را شروع کردن وچون تموم نمیکردن مابه110 زنگ زدیم اما الان پرونده را یه جوردیگه درس کردن که اونا تقصیری ندارن ونمدونم چیا نوشتن که تهمت وافترا وضرب وجرح نوشتن

 
a

براماحکم اومده 180 تا شلاق قابل تبدیلس به نقد؟وسه هزارم دیه

گفتن یگی از مجازات اجراشود یعنی چجوریه؟