اقرار

با سلام،آیا اقرار اینجانب بعنوان خوانده دعوی، بنفع خواهان ،که در نهایت به دلایل د یگردعوی خواهان رد شد،ایا خواهان در دعوی بعدی خود میتواند به این اقرار من،استناد کند