خسارت تاخیر تادیه

ایا خسارت تاخیر تادیه ای که در حکم دادگاه،در نتیجه مطالبه وجه از سوی بانک میشود، جدای از جریمه تاخیرهای که بانک در قراداد خود با مشتری اعمال میکند