زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه

فرهاد جهانگیری فرد
در تاریخ 93/12/15 دادخواست حقوقی با عنوان مطالعه وجه بدوا با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده ام که پس از ثبت در دفتر وقت دادرسی تعیین گردید و حکم به اعسار اینجانب داده شد و پس از آن نیز دو جلسه دیگر برای رسیدگی به اصل دعوا تشکیل گردیده ولی پس از یکسال دادخواست اینجانب با اینکه سه مرتبه ابلاغ صورت گرفته و پس از آنها جلسه نیز تشکیل گردیده بود به دلیل عدم رفع نقص از طرف مدیر دفتر رد گردیده وبا وجود اعتراض اینجانب از طرف شعبه قرار رد دفتری تایید گردید.البته من از اخطار رفع نقص با توجه به اینکه در حین جلسه به من گفتند امضا کن اطلاع نداشته و متوجه نشده بودم.به همین دلیل هم اقدام به رفع نقص ننموده بودم.خلاصه بعد از یکسال که داد خواست اینجانب رد گردید.اینجانب دو ماه بعد از آن دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه نمودم که اکنون در حال جریان است.حال سوال من این است آیا مبدا محاسبه تاخیر تادیه میتواند تاریخ تقدیم دادخواست اول باشد.با توجه به اینکه مدرک ادعای بنده در پرونده بارنامه میباشد