خیانت در امانت

مهدی محجوب

سلام.
همسایه طبقه بالای ما، زمان اساس کشی و رفتن، بعد از تحویل کلید منزل به صاحبخانه اش، به ما مراجعه کرد و اطلاع داد بعضی از اموالش را در راهروی مشاع ساختمان گذاشته و بعدن می برد. در این فاصله دزد وارد ساختمان شد و طوطی ایشان را از این راهروی مشاع برد. ما هم در نبود ایشان به پلیس خبر دادیم و دزد پیدا نشد نهایتا. در حال حاضر شکایت کرده که پرنده نزد ما امانت بوده و ما خیانت در امانت کرده ایم.
با توجه به اینکه ما چیزی از ایشان امانت نگرفتیم، و صرفا به دلایل انسانی به پلیس زنگ زدیم چون ایشان نبود، و هرگز هم چیزی به مانسپرده بود، پرنده هم در محل تحت کنترل ما نبود، آیا ایشون شکایتش با عنوان خیانت در امانت و اتهامات و افتراهایی که به ما میزنه بررسی میشه یا نه؟ چون هرروز هی درگیر حضور پلیس هستیم و خود پلیس هم خسته شده!

 

تشکر