شوهرم سرکارنمیرود

ابوطالبی

شوهرم چندسالی درخانه هست وسرکارنمیرود خودم کارمیکنم وخرج دخترم وخانه رادرمی اورم اگربه دادگاه برم حق بامن است یاباشوهرم