توقیف حقوق کارکنان دولت

غفاری

باسلام و احترام
اینجانب کارمند رسمی شهرداری تهران می باشم و عضو علی البدل تعاونی مسکن یکی از حوزه های شهرداری تهران. از بهمن ماه سال گذشته حساب حقوقی و حساب رفاهی اینجانب نزد بانک شهر به دلیل مطالبه این بانک از هیأت مدیره تعاونی مسدود گردیده است. در خرداد ماه سالجاری با مساعدت حوزه مالی حسابی که به نام پسر8 ساله اینجانب با حق برداشت بنده می باشد بعنوان حساب حقوقی تعیین گردید و به این واسطه امکان برداشت حقوق واریزی میسر شد. متاسفانه چند روز پیش این حساب نیز مسدود گردید. با مطالعه ای که در قوانین حقوقی توقیف حساب حقوقی کارکنان دولت داشتم متوجه شدم که طبق ماده 96 احکام مدنی بانک شهر اجازه چنین اقدامی نداشته و فقط امکان توقیف 1/4 تا 1/3 حقوق واریزی بنده را داشته است.لذا خواهشمند است اینجانب را در خصوص اقدامات قانونی این موضوع راهنمایی بفرمایید.
غفاری

باسلام و احترام
اینجانب کارمند رسمی شهرداری تهران می باشم و عضو علی البدل تعاونی مسکن یکی از حوزه های شهرداری تهران. از بهمن ماه سال گذشته حساب حقوقی و حساب رفاهی اینجانب نزد بانک شهر به دلیل مطالبه این بانک از هیأت مدیره تعاونی مسدود گردیده است. در خرداد ماه سالجاری با مساعدت حوزه مالی حسابی که به نام پسر8 ساله اینجانب با حق برداشت بنده می باشد بعنوان حساب حقوقی تعیین گردید و به این واسطه امکان برداشت حقوق واریزی میسر شد. متاسفانه چند روز پیش این حساب نیز مسدود گردید. با مطالعه ای که در قوانین حقوقی توقیف حساب حقوقی کارکنان دولت داشتم متوجه شدم که طبق ماده 96 احکام مدنی بانک شهر اجازه چنین اقدامی نداشته و فقط امکان توقیف 1/4 تا 1/3 حقوق واریزی بنده را داشته است.لذا خواهشمند است اینجانب را در خصوص اقدامات قانونی این موضوع راهنمایی بفرمایید.