پرسش حقوقی

صبا
خانه ای را اجاره کرده ایم.بعد از چندماه صاحب خانه دیگری پیدا شده و از ماهم به جرم تصرف شکایت کرده.ایا با شکایت علیه ما میتوانند باعث شوند که دادگاه رای علیه ما دهد؟؟