سرمایه گذاری

ali

با سلام

در صورت سرمایه گذاری شخصی در معدن سنگ و تنظیم قرارداد با صاحب امتیاز بهره برداری از معدن اگر سود مشارکت مشخص باشد و تضمین سفته از شخص سرمایه پذیر اخذ شده باشد.

-در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد تکلیف اصل پول و سود مشارکت چه خواهد شد؟

-اسم این قراداد از نظر حقوقی چه می شود؟

- اگر شخص سرمایه پذیر به تعهداتش عمل نکند در صورت شکایت سرمایه گذار دادگاه اصل پول را مطالبه میکند یا سود مشارکت نیز مسترد می گردد

-قراردادی که بین سرمایه گذار و معدن دار تنظیم می شود و معدن دار  به ازاء هر ماه سود مشارکتی به سرمایه گذار پرداخت می کند و این سود  حاصل از فروش سنگ یا سود حاصل از توسعه معدن که پیشرفت

کار باعث افزایش قیمت معدن می شود ، می باشد . آیا این قرارداد از نظر حقوقی مشکلی ایجاد می کند؟ اسم این قرارداد چه می شود؟

-

 
ali

ali

با سلام

در صورت سرمایه گذاری شخصی در معدن سنگ و تنظیم قرارداد با صاحب امتیاز بهره برداری از معدن اگر سود مشارکت مشخص باشد و تضمین سفته از شخص سرمایه پذیر اخذ شده باشد.

-در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد تکلیف اصل پول و سود مشارکت چه خواهد شد؟

-اسم این قراداد از نظر حقوقی چه می شود؟

- اگر شخص سرمایه پذیر به تعهداتش عمل نکند در صورت شکایت سرمایه گذار دادگاه اصل پول را مطالبه میکند یا سود مشارکت نیز مسترد می گردد

-قراردادی که بین سرمایه گذار و معدن دار تنظیم می شود و معدن دار  به ازاء هر ماه سود مشارکتی به سرمایه گذار پرداخت می کند و این سود  حاصل از فروش سنگ یا سود حاصل از توسعه معدن که پیشرفت

کار باعث افزایش قیمت معدن می شود ، می باشد . آیا این قرارداد از نظر حقوقی مشکلی ایجاد می کند؟ اسم این قرارداد چه می شود؟

-