ثبت ازدواج

من دختری ۳۳ ساله هستم و مدت ۳ هست که با همسرم در استرالیا زندگی میکنیم و به دلیل مخالفت پدرم با ازدواجم هنوز ثبت ازدواجم در ایران صورت نگرفته ولی در دفاتر استرالیا ازدواجم به ثبت رسیده و در مراکز اسلامی اینجا خطبه شرعی برام خوانده شده و تمام اینها با مدارک هست چطور میتونم با استفاده از وکیل ازدواجم رو به ثبت برسانم .