وام

اگر برای یک وام 3 ضامن باشد و وام گیرنده وام را پرداخت نکند حکم قانونی چیست