3 ضامن

اگر وام گیرنده وامش را پرداخت نکند و 3 تا ضامن وام فوق داشته باشد بانک چه میکند . حکم فانونی چیست ؟ممنونم