مهریه

محمد
مهریه زوجه 114 سکه طلا هست. 40 تا عندالمطالبه و 74 تا عندالعستطاعه. اگر زوج طلاق بدهد پرداخت مهریه چگونه خواهد بود؟