دعوای خانوادگی در مورد ملک ارثی

با سلام مادر اینجانب ۴ برادر دارد و مادرشان یک ملک سه طبقه دادرد که دو طبقه انرا اجاره داده اند و از ان اجاره هیچ سهمی به مادر بنده نمیدهند و می گویند هیچ سهمی تعلق نمیگیرد میخواستم بدانم اگر شکایت کنیم میتوانن کاری کرد یا نه .


با سلام مادر اینجانب ۴ برادر دارد و مادرشان یه ملک سه طبقه دارد که دو طبقه انرا اجاره داده اند واز ان اجاره هیچ سهمی به مادر بنده نمی دهند و میگویند هیچ سهمی تعلق نمی گیرد میخواستم بدانم اگر شکایت کنیم می توان کاری کرد یا نه