عدم تبديل سند قديمي به تك برگ

دوستدار

اپارتماني را قولنامه كردم كه مبلغ ١٠٠ ميليون قرار توسط وام بانك مسكن پرداخت كنم اما دفترخانه تاكيد و اصرار به سند تك برك داره هم يراي گرفتن مفسا حساب و هم داريي. اما فروشنده ميكه شما اقدام به تك برك بكنيد و تا برك نشه من نمي تونم وام بگيرم و در تاريخ تعيين شده كه ٢٠ اذر هست پول اماده كنم ايا چون فروشنده اقدام به تكميل مدارك و مخصوصا تك برگ شدن سند  است مقصر است يا من خود باي اقدام كنم