عقد صلح در وکالت

سمیر
آیا عقد صلح در وکالت ممکن است؟ با وجود اینکه وکالت عقدی جایز است آیا میتوان صلح را که عقدی لازم است در وکالت گنجاند؟ با تشکر