تکلیف اموال پدرمان که سکته مغزی کرده.

فخرالدین
پدرمان سکته مغزی کرده مادرم وفرزندان پدرم بارضایت هم دیگر میخواهند زندگیشان را مدیریت کنند روش قانونی برای تقسیم اموال پدرمان چیست.