ادعای توحین

رضا

سلام.من 5ملیون به یک نفر طلب داردم ومقررشد تاتاریخ میغنه پس دهد اماسرتاریخ مقررجواب تلفن مرا ندادومن بهش پیام دادم من بدهکارم آبرویم درخطره بازم جواب نداد بهش پیام دادم که مال مردم خورذد درست نیست اگرکسی مال کسی رابخورد درزندگی وزن وفرزندش شریک  درست کرده ..واگرمال مراندهی من درامور زندگت
شریکم بازم جواب ندادمجددابهش پیام دادم اگرمال کسی درسفره من باشددرزندگی منو زن وفرزندمن ادعای شراکت نمایدمن نتمیتوانم جوابش رابدهم واگرمال من درسغره وزندگی  وهرکسی باشد من در زندگیش شریکم..وایشان بقصدندادن 5 ملیون رفته پرینت پیامهای مراگرفته واز من شکایت کرده که من به او وناموس او توحین وفحاشی نمودم..چه بسا قصدمن اصلا مسعله ناموس ایشان نبوده ضمنا من از ایشان رسید 5 ملیون راهم دارم ضمنا ایشان مدعیست که مجبورت میکنم که یا شلاق بخوری یا ازخیر 5ملیون بگذری و5 ملیون دیگر بخاطر این پیامهایت بدهی..
من مرد 57 ساله آبرو دار هستم آیا قاضی دادگاه با استناداین پیامها مرا محکوم به فحاشی وتوحین مینماید یا خیر باتشکر
رضا

 

سلام.من 5ملیون به یک نفر طلب داردم ومقررشد تاتاریخ میغنه پس دهد اماسرتاریخ مقررجواب تلفن مرا ندادومن بهش پیام دادم من بدهکارم آبرویم درخطره بازم جواب نداد بهش پیام دادم که مال مردم خورذد درست نیست اگرکسی مال کسی رابخورد درزندگی وزن وفرزندش شریک  درست کرده ..واگرمال مراندهی من درامور زندگت
شریکم بازم جواب ندادمجددابهش پیام دادم اگرمال کسی درسفره من باشددرزندگی منو زن وفرزندمن ادعای شراکت نمایدمن نتمیتوانم جوابش رابدهم واگرمال من درسغره وزندگی  وهرکسی باشد من در زندگیش شریکم..وایشان بقصدندادن 5 ملیون رفته پرینت پیامهای مراگرفته واز من شکایت کرده که من به او وناموس او توحین وفحاشی نمودم..چه بسا قصدمن اصلا مسعله ناموس ایشان نبوده ضمنا من از ایشان رسید 5 ملیون راهم دارم ضمنا ایشان مدعیست که مجبورت میکنم که یا شلاق بخوری یا ازخیر 5ملیون بگذری و5 ملیون دیگر بخاطر این پیامهایت بدهی..
من مرد 57 ساله آبرو دار هستم آیا قاضی دادگاه با استناداین پیامها مرا محکوم به فحاشی وتوحین مینماید یا خیر باتشکر