چگونه حقمان را بگيريم؟

صديقه

يك باب منزل مسكوني كه از طريق پول بازسازي كه دولت به مردم خرمشهر براي ساختن خانه هايشان ميداد خريد كرديم كه پول ان خانه متعلق به تمام فرزندان پدرم ميشود  به نام برادرم شده و ايشان فوت كردند و بچه هايش حالا خانه را ميخواهنند حالا چه بايد كرد>