سلام

فرامرزي

بااحترام بابت طلب مبلغ وديعه مستاجرراتوقيف نموده ام با گذشت 6ماه مالك ملك موردنظرازواريز مبلغ وديعه به صندوق دادگستري امتنا مي ورزد ونيز ازابلاغ اجراييه به شخص خودش نيزفراري است كما انكه اجراييه به كارمندانش ابلاغ گرديده وبا توجه به اينكه حدود9ماه پيش اجاره نامه وي با محكوم پرونده به اتمام رسيده ميگويد تازماني كه مستاجراجاره من را مي پردازد پول را به دولت نمي دهم لطفاراهنمايي بفرماييد كه از نظرقانوني چه راهي براي اين موضوع وملزم كردن وي وجوددارد.باسپاس فراوان