پس گرفتن طلا

علی
آیا مردی که در طول زندگی برای همسرش طلا خریده باشد با فاکتور خرید میتواندآنرا پس بگیرد