صلح نامه

aziz

سلام و خسته نباشید

مادر بنده  مدتی پیش کاغذی را بعنوان صلح نامه (که پیوست میباشد )برای برادر خود امضا کرده است و قرار بوده ایشان حق و حقوق مادر را بپردازند ولی متاسفانه  ایشان به این نوشته استناد کرده و شکایتی بر الزام سند در دادگاه مطرح کرده که بزودی جلسه آن برگزار میشود.حال  میخواستم ببینم امکان دفاع توسط ما وجود دارد یا نه.با توجه به اینکه در خط دوم  دقیقا ذکر شده حق قانونی و ضمنا ملک و اسناد هنوز تحویل شاکی نشده ولی در تصرف غیر قانونی  ایشان می باشد. خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .اگر امکان تهیه لایحه ای هم هست بفرمایید تا هزینه آن تقدیم گردد با تشکر.امکان ارسال  تصویر نبود در صورت امکان ایمیل بدهید ارسال میگردد.
aziz

صلح نامه

سلام و خسته نباشید

مادر بنده  مدتی پیش کاغذی را بعنوان صلح نامه (که پیوست میباشد )برای برادر خود امضا کرده است و قرار بوده ایشان حق و حقوق مادر را بپردازند ولی متاسفانه  ایشان به این نوشته استناد کرده و شکایتی بر الزام سند در دادگاه مطرح کرده که بزودی جلسه آن برگزار میشود.حال  میخواستم ببینم امکان دفاع توسط ما وجود دارد یا نه.با توجه به اینکه در خط دوم  دقیقا ذکر شده حق قانونی و ضمنا ملک و اسناد هنوز تحویل شاکی نشده ولی در تصرف غیر قانونی  ایشان می باشد. خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .اگر امکان تهیه لایحه ای هم هست بفرمایید تا هزینه آن تقدیم گردد با تشکر.امکان ارسال  تصویر نبود در صورت امکان ایمیل بدهید ارسال میگردد.