یک تخلف مالیاتی

ا ز پدر مرحومم که یک مغازه به ارث مانده بود به شهرداری منطقه فروخته شد به قیمت ۵۳۲۸۰۰۰۰۰ تومان، و تمام وراث هم سهم خود را بصورت چک از این مبلغ دریافت کردند، ولی بهنگام دریافت چک از شهرداری میبایست هر یک از وراث یک سند صلح سرقفلی مغازه را هم امضاء میکردند. در این سند صلح سرقفلی مغازه مبلغ مورد مصالحه ۱۱۳۹۵۰۰ تومان اعلام شده و هر یک از وراث نسبت به سهم خود از این مبلغ، مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کرده اند. سوال من در اینجا از شما این است که آیا شهرداری در این مورد مرتکب  تخلف و یا فرار مالیاتی شده، و آیا این پی گرد قانونی خواهد داشت؟

 

 

با تشکر
احد فرهادی
ا ز پدر مرحومم که یک مغازه به ارث مانده بود به شهرداری منطقه فروخته شد به قیمت ۵۳۲۸۰۰۰۰۰ تومان، و تمام وراث هم سهم خود را بصورت چک از این مبلغ دریافت کردند، ولی بهنگام دریافت چک از شهرداری میبایست هر یک از وراث یک سند صلح سرقفلی مغازه را هم امضاء میکردند. در این سند صلح سرقفلی مغازه مبلغ مورد مصالحه ۱۱۳۹۵۰۰ تومان اعلام شده و هر یک از وراث نسبت به سهم خود از این مبلغ، مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کرده اند. سوال من در اینجا از شما این است که آیا شهرداری در این مورد مرتکب  تخلف و یا فرار مالیاتی شده، و آیا این پی گرد قانونی خواهد داشت؟

 

 

با تشکر
احد فرهادی