عابربانک

ایا معامله با شخصی که رمز عابر بانک را میداند ولی کارت به نام خودش نیست امکان پذیراست