فسخ قرارداد

اینجانب به همراه دو نفر از دوستان خود زمینی را از شرکت شهرکهای صنعتی خریداری نموده و تعهد داده بودیمکه طی چند سال در اینزمین کارگاهی ایجاد کنیم و همچنین حق انتقال زمین به دیگری را هم نداشتهایم. اما ما بعد از گذشت 3 سال از قرارداد بعلت کمبود منابع پولی یک نفر دیگر را شریک کردیم تا ایشان زمین را ساخته و از 10 سهم یک سهم را برای خود نگه داشته تا پس از ساخت کارگاه توسط شریک جدید آن یک سهم را انتقال دهیم اما آن شریک جدید زمین را نساخت و طبق قرارداد شرکت شهرکها زمین را از او پس گرفت.حال اینک شریک جدید ادعای جبران خسارت  کرده و در قبال 40 میلیون پرداختی مطالبه 100 میلیون دارد. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید؟