شناسنامه اتباع افغانی

Ali
سلام... بنده و همسرم از اتباع افغانستانی هستیم... فرزندمان بزودی بدنیا خواهد آمد... هردوی ما متولد ایرانیم ولی یکی اقامت و دیگری کارت آمایش داریم... آیا فرزند ما شامل بند ۴ قانون ۹۷۶ میشود؟؟؟ اگر جواب بله هست باید چه اقدامی انجام دهیم؟؟؟ با تشکر فراوان


Ali
سلام... بنده و همسرم از اتباع افغانستانی هستیم... فرزندمان بزودی بدنیا خواهد آمد... هردوی ما متولد ایرانیم ولی یکی اقامت و دیگری کارت آمایش داریم... آیا فرزند ما شامل بند ۴ قانون ۹۷۶ میشود؟؟؟ اگر جواب بله هست باید چه اقدامی انجام دهیم؟؟؟ با تشکر فراوان