ممانعت إز حق أب زمين كشاورزي

Hamidreza Mohammadi

با سلام و خسته نباشيد،

سوْال من درباكي زميني درشهريار دارم كه ١.٥ ساعت در هر ١٢ روز أب داره و ما إز فروشنده با مجوز أب خريداري كرديم إز سال ٧٥ تا ٨٠ تقريبا إز أب استفاده مي كرديم و خزينه هاي تعمير موتور ديزل رو پرداختي مي كرديم إز سال ٨٠٠ كه زمين باير شد ما فقط سر كشي مي كرديم كه زمين با توجه به قولنامه اي بودن فرؤيته نشود. الان كه أب زمين رو مي خواهم ميگه شما بايد ٥٠ درصد خريد حق أب رو بديد.با توجه به گرفته أين اقا كه ٧٥٠ هزار تؤمن بابت حفاري و تعويض موتور ديزل به برق بين سال ٨٥ تا ٨٧ و اينكه ما أين أب رو تو أين ١٥ سال مصرف نكرديم به چه صورت هست؟ در ضمن ميگه أب شما استفاده نشده؟ حكم قاضي در أين مواقعچي هست.