حضانت

احمد
خواهرم 57 سال سن داره و وضعیت مالیش عالی است بعد از فوت شوهرش پسر بزرگش که خود دارای همسر وفرزند می باشد ادعا میکند که بدون اجازه من نمیتوانی از خانه خارج و بدیدن اقوام بروی از جمله برادر و خواهرانش ایا ادعای نامبرده از نظر قانونی صحیح است