اخاذی

سلام.اگه زنی شوهردار به خاطر دریافت پولی که به مردی که با او دوست بوده رفته باشه 1 جای بسته.بعد اون مرد بهش تجاوز کرده و فیلم گرفته باشه.تجاوز حساب میشه؟؟؟بعدشم با اون فیلم تهدیدش کرده پول بیشتری ازش گرفته.هم اخاذی کرده .هم تجاوز.جرم اون مرد چیه؟زن هم مجرم به حساب میاد؟