ارث

Aryavahid

سلام و عرض ادب. برای دریافت سهم الارث زوجه از یک چهارم قیمت خانه چه باید کرد؟ اگر زوجه قبل از تقسیم ترکه سهم الارث خود را به کسی وکالت بدهد آیا با توجه به اینکه سند به نام زوجه صادر نمیشود وکیل می توتند نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کند؟ ممنون
Aryavahid

Aryavahid

سلام و عرض ادب. برای دریافت سهم الارث زوجه از یک چهارم قیمت خانه چه باید کرد؟ اگر زوجه قبل از تقسیم ترکه سهم الارث خود را به کسی وکالت بدهد آیا با توجه به اینکه سند به نام زوجه صادر نمیشود وکیل می توتند نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کند؟ ممنون