راهکار جهت اعاده حیثیت

من کارشناس بازرگانی یک هولدینگ بوده ام که بدون هیچ دلیلی توسط ریاست کل به زد و بند با شرکت های تامین کننده متهم شدم البته واقعا همچین چیزی نبود و اینها بهانه بود و در حال حاضر من در مرخصی اجباری به سر می برم میخواستم ببینم میتونم به دلیل تهمی که من زده شده شکایت کنم؟