چک

سید مصطفی موسوی

من دو تا چک از ی آقایی بابت مامله ای گرفته ام که مبلغ کلش 13ملیون 300هزار تومن است  یکی از چک ها سر وقت فرم شده و دیگری دو روز بعد. توقیف اموال با وجود این که ملک دارد ولاکن که بنامش نیست چیزی دستگیرم نشد برای آن که بخواهم پول چک را و هزینه ام را از طرف بگیرم چکار کنم.