شکایت

فاطمه
من با پسری عقد کردم که شغلی ندارد و پدرش برای رضایت من قول دادن خانه و واریز صد میلیون پول به حساب و حمایت مالی را داده ولی اکنون زیر حرفایش زده آیا میتوان بخاطر اغفال در ازدواج از پدرشوهر شکایت کرد؟ شاهد هم در این مورد هست


فاطمه
شکایت