شکایت درباره چک

حمید مخلص

با سلام من حمید مخلص هستم تعداد دو چک بابت فروش جنس از طرف گرفته ام که در وجه حامل می باشد وبرگشت خورده اند وبرای ایشان بردم که چک های برگشتی را گرفته ویک چک دیگر به من داده که آن هم برگشت خورد خواهشمندم مرا راهنمایی کنید چگونه شکایت کنم تا به پولم برسم