تهدید

Foroz
من از طرف دوست پسر سابقم تهدید به مرگ شد چجور میتونم ازش شکایت کتم که خانوادم نفهمن