رهن وسرقفلی مغازه

محسن دانایی

با سلام خدمت استاد محترم : اینجانب درگیرپرونده ای  هستم که درآن مغازه ای ابتدا به صورت سرقفلی طی یک سند عادی واگذارشده وبعد به بنا به دلایلی این سند ملغی ومغازه به صورت رهن به همان فرد واگذارشده است منتهی چون معامله برپایه اعتماد بوده مستاجر سند عادی سرقفلی راتحویل نداده  وطی هماهنگی که بابرادر اینجانب داشته برادرمن علیه بنده در رابطه باسند رهن ادعای جعل امضا خود که به عنوان شاهد زیر ورقه رهن راامضا کرده بود شکایت کرده وهمچنین مستاجر مدعی شده که جمله (سند سرقفلی از تاریخ فلان ملغی میباشد )جعل شده است درصورتی که این جمله بعدا به دلیل تحویل ندادن سند عادی سرقلی به صورت توافقی نوشته شده است منتهی مستاجر سند خودرا نشان نمیدهد وادعای جل این دومورد رامیمند ومدعی است که مغازه سرقفلی میباشد دراین خصوص دادگاه نجدید نظر بنده رابه 12میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است ولی مشخص نکرده است که آیا سند عادی رهن باطل است یابه قوت خود باقی است لطفا راهنمایی کنید که آیا سندعادی رهن باطل شده است یاخیر **همچنین در سند عادی رهن مدت رهن مشخص نشده ولی قید شده که هریک ازطرفین قرارداد درصورت خواستن تخلیه مغازه باید شش ماه قبل طرف مقابل را مطلع کند وقرارداد درسال 80نوشته شده است حدود 16سال از آن میگذرد تعیین نشدن مدت اجاره میتواند تاثیری منفی به نفع مالک باشد یا خیر *با نهایت سپاس از توجه وهمکاری شما منتظر راهنماییتان هستم