تقاضاى اعسارپرداخت وجه چك

نمونه لايحه تقاضاى اعسار درپرداخت وجه چك حقوقى