الزام به تنظیم سند

پویا
اینجانب اپارتمانی خریداری کرده و طبق تاریخ دفتر خانه که در مبایعه نامه درج شده بود حضور یافتم ولی فروشنده حضور نیافت و بنده عدم حضور فروشنده گرفتم و دادخواست الزام به سند کردم در مبایعه نامه درج شده اپارتمان در رهن بانک میباشد و فروشنده ملزم به فک رهن میباشد حال اگه فروشنده فک رهن نکند تکلیف بنده چیست